-------------------------------

           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            
    
 راهنماي سيستم

تقويم پرداخت  شهريه خوابگاه
خوابگاه سوئيت از16  تا 22 دي ماه  مبلغ 4000000 ريال
خوابگاه عمومي  از 23 تا 28 ديماه مبلغ 2500000 ريال
 
 
دانشجويان پس از واريز نمود ن شهريه  خوابگاه حتما جهت ثبت مجدد اتاق به دفتر مسئول خوابگاه مراجعه ويا با شماره تلفن 03142292351 خوابگاه خواهران و03142292350 خوابگاه برادران تماس حاصل نمايند.

بديهي است دانشجويان خوابگاهي كه در تاريخ هاي فوق الذكر در خصوص پرداخت و ثبت اتاق اقدام ننمايندبه منزله انصراف از خوابگاه تلقي شده و شخص جايگزين در اتاق مربوطه معرفي ميگردد.

  .