-------------------------------

           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            
    
 راهنماي سيستم

تقويم رزو و پرداخت خوابگاه
خوابگاه  عمومي از 5 شهريور لغايت 15 شهريورو مبلغ 2500000 ريال
خوابگاه سوئيت از 16 شهريور لغايت 20شهريورو مبلغ 4000000ريال
 
 
انتخاب واحد فقط در زمانهاي اعلام شده امکان پذير بوده و لذا توصيه مي شود براي جلوگيري از بروز مشکلاتي از قبيل پر شدن کلاسها و غيره در زمان اعلام شده نسبت به انتخاب دروس اقدام گردد
  .